Algemene voorwaarden Webshop METRO Cash & Carry Nederland B.V. (MAKRO)

Download als PDF

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant producten, en/of digitale inhoud verwerft in verband met een overeenkomst en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Makro worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Makro;

Annulering: de mogelijkheid van de Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

Bedenktijd: de termijn die de Klant heeft om de Overeenkomst te ontbinden

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van Producten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Dag: Kalenderdag

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant of Makro in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

MAKRO: METRO Cash & Carry Nederland B.V. tevens handelend onder de naam “Makro”, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33166133.

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Product: elk product dat een Klant bij Makro bestelt via de Webshop.

Klant: iedere persoon of rechtspersoon die bij MAKRO als pashouder staat ingeschreven

Overeenkomst: iedere koopovereenkomst tussen MAKRO en Klant op basis van een aankoop in de Webshop.

Webshop: de online webshop voor de inkoop van Producten van Makro

Bestelling: een bestelling in de Webshop van de Klant voor Producten

Makro
Vestigingsadres: De Flinesstraat 9, 1114 AL Amsterdam
Bezoekadressen: zie voor de adressen van één van de zeventien vestigingen in Nederland.

Telefoonnummer Nederland: 0900 – 20 25 300 (lokaal tarief)
Vanuit België: 0800 - 19 581
Vanuit Duitsland: 0800 – 18 00 194

Bereikbaarheid:
Maandag: 09.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
Zondag: 11.00 - 16.00 uur
E-mail: via dit formulier

KvK-nummer: 33166133
Btw-identificatienummer Nederland: NL820471616B01

Postadres Customer Service Center: Makro Customer Service Center, Postbus 159, 2290 AD Wateringen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen MAKRO en de Klant.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden volledig van toepassing. Makro en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepaling(en).
 4. Indien zich tussen Makro en Klant een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
 5. Indien Makro niet steeds strikte naleving van de Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Makro in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de Voorwaarden te verlangen.
 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2 van onderhavig artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het accepteren van de Voorwaarden.
 2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst bevestigt MAKRO onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. MAKRO treft de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal MAKRO daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. MAKRO kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien MAKRO op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. MAKRO kan extra zekerheid van Klant verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen.
 5. De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de Producten.
 6. Als er kennelijke verschrijvingen, druk- en zetfouten zijn gemaakt, dan is MAKRO hieraan niet gebonden. Dat betekent dat van MAKRO niet kan worden verlangd het Product te verkopen aan Klant op basis van de druk- of zetfout.
 1. De prijzen van MAKRO zijn geldig voor de looptijd van een aanbieding. Op het moment van het verschijnen van een nieuwe aanbieding via welke media dan ook (folder, etc.) vervallen alle voorgaande aanbiedingen.
 2. MAKRO heeft het recht de prijzen tussentijds te veranderen indien de omstandigheden waarop deze prijzen zijn gebaseerd, wijzigen.
 3. De Prijzen zijn weergegeven inclusief en exclusief btw. .
 4. Eventuele vervoerskosten en andere bijkomende kosten, zoals verwijderingsbijdragen en emballage, zijn niet in de prijs begrepen en worden separaat in rekening gebracht.
 5. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 6. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 7. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Makro dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. Makro zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van Producten.
 2. Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de Klant dat gekoppeld is aan zijn Kamer van Koophandel inschrijving of de het adres dat door de Klant op de daar voorbestemde wijze is opgegeven in de webshop. Pas nadat een verificatie van het zakelijk account heeft plaatsgevonden kan de Klant aan Makro een andere plaats van levering kenbaar maken.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van de Voorwaarden is vermeld, zal Makro geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en mogelijk recht op schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Makro het bedrag dat de Klant reeds vooruit betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Makro zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Makro tot het moment van bezorging op het in lid 2 genoemde adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. Indien geen contante betaling is overeengekomen, zal Klant de openstaande bedragen binnen veertien dagen na factuurdatum aan MAKRO voldoen, tenzij contractueel anders is afgesproken. Bij automatische incasso geldt in beginsel een betalingstermijn van vijf dagen.
 2. Bij de verkoop van producten aan Klanten mag de Klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. MAKRO kan een recht hebben op verrekening. Het recht op verrekening of opschorting door de Klant is in bepaalde gevallen uitgesloten.
 4. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Makro is gewezen op de te late betaling en Makro de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Makro gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Makro kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. Makro heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is Makro gerechtigd vooruitbetaling van Klant te verlangen, bij gebreke waarvan Makro niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij Makro.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Makro te melden.
 8. Makro kan besluiten de factuur te verzenden naar het opgegeven mailadres van de Klant, indien Makro daarvoor aanleiding ziet.
 1. Het eigendom van de Producten gaat over op Klant nadat Klant alle vorderingen van MAKRO heeft voldaan.
 2. Voordat de eigendom van de Producten op Klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de Producten te vervreemden, te verhuren, in gebruik te geven of te verpanden.
 3. In geval van inbeslagname, (dreigend) surseance van betaling of faillissement van Klant, zal Klant onmiddellijk MAKRO waarschuwen en de deurwaarder, bewindvoerder of curator wijzen op de rechten van MAKRO.
 4. In het geval Makro zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Makro en door Makro aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Makro zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 1. Klant is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 2. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 (dertig) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Makro bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Makro mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 4. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Makro hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 5. Indien klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Makro retourneren, conform de door Makro verstrekte redelijke en duidelijke instructies. MAKRO kan de Klant vragen naar de reden van ontbinding, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.
 8. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
  1. Indien Makro de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  2. Indien Makro de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Klant die informatie heeft ontvangen
 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Makro.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Makro. Dit hoeft niet als Makro heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Makro verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Makro niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of als Makro aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De Klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. Makro heeft nagelaten deze verklaring van de Klant te bevestigen.
 7. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 1. Als Makro de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Makro vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door Makro in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij Makro aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Makro gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
 4. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Makro de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 1. Makro kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Makro dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
  1. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  2. Volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  6. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waardeafhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Makro geen invloed heeft;
  7. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  8. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 2. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
  2. de Klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 1. Makro staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Makro er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Makro, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover Makro kan doen gelden indien Makro is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Voor Producten die MAKRO via haar externe toeleveranciers heeft verkregen, gelden de garantievoorwaarden van die toeleveranciers, tenzij wettelijk anders is bepaald. De garantie op eigen merkproducten van MAKRO houdt in dat Producten die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, binnen de garantietermijn worden gerepareerd, vervangen of dat de koopprijs aan Klant wordt terugbetaald, minus de eventuele afschrijving voor de gebruiksperiode van het Product. De termijn en inhoud van de garantie is afhankelijk van het product en wordt door MAKRO per Product(soort) bepaald.
 4. Indien Klant een beroep doet op een door MAKRO gegeven garantie, dient Klant MAKRO binnen veertien (14) dagen in staat te stellen het Product te onderzoeken. Een vervangen c.q. teruggenomen Product wordt (weer) eigendom van MAKRO en dient bij MAKRO te worden ingeleverd.
 5. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Makro, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 6. Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals schade ontstaan tijdens transport door Klant.
 7. Geen recht op garantie bestaat, indien het Product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder toestemming van MAKRO het Product is gewijzigd.
 1. Makro is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Makro aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Makro toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Makro jegens Klant, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Klant aan Makro betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten.
 4. Makro is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Makro is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Makro of zijn ondergeschikten.
 1. Makro is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Makro geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Makro niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Makro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Makro zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Makro kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Makro ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Makro gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Indien Klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Klant zonder nadere schriftelijke mededeling, na verval van de betalingstermijn in verzuim. MAKRO is dan gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 2. In geval van (dreigende) surseance van betaling of faillissement of een (tijdelijke) stopzetting van het bedrijf van Klant, heeft MAKRO het recht alle Overeenkomsten met Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen en alle vorderingen in een keer op te eisen.
 1. Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.