Voorwaarden Makro Pro

Laatste wijziging: 29juni 2021

1. Definities

1.1 De in deze voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

Deelnemer”: de klant die deelneemt aan Makro Pro.
Directe korting”: korting die elke pashouder namens de Deelnemer direct op de aankopen bij Makro vestigingen en horeca bezorgservice in Nederland verkrijgt. Directe korting is voorbehouden aan Deelnemers met de Gold en Platinum Status in Makro Pro. De hoogte van de korting is afhankelijk van de Status van de Deelnemer in Makro Pro.
Hoofdpashouder”: de pashouder op wiens Makro-pas alle Pro punten van Deelnemer worden verzameld. De Hoofdpashouder is namens de Deelnemer de enige Pashouder die Pro punten kan inwisselen voor kortingen en de deelname aan Makro Pro namens Deelnemer beheert.

Klant”: een bedrijf dat klant is bij Makro en aan wiens vertegenwoordigers één of meer Makro-passen zijn uitgegeven.
Kwalificatiepunten”: punten die de Status van een Deelnemer in Makro Pro bepalen, afhankelijk van de besteding van alle Pashouders van Deelnemer binnen één kwartaal.
Makro”: Metro Cash & Carry Nederland B.V., De Flinesstraat 9, 1114 AL Amsterdam-Duivendrecht ook handelend onder de naam Makro of Makro Nederland.
Makro Pro”: het loyalty programma van Makro, waarbij Deelnemers voor kortingen kunnen sparen in de vorm van in te wisselen Pro punten of Directe Korting, afhankelijk van de Status van Deelnemer in Makro Pro.
Pro punten”: in te wisselen punten die de Deelnemer opbouwt door middel van aankopen bij Makro vestigingen en horeca bezorgservice in Nederland, verricht met een Makro-pas van Deelnemer. De punten worden berekend op basis van het factuurbedrag inclusief btw en nadat andere kortingen zijn verrekend.
Status”: de Status van de Deelnemer in Makro Pro (Blue, Silver, Gold en Platinum). De Status wordt bepaald door het aantal verworven Kwalificatiepunten door Deelnemer binnen één kwartaal.

2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het loyalty programma Makro Pro van Metro Cash & Carry Nederland B.V. tevens handelend onder de naam “Makro”.

2.2 Makro behoudt zich het recht voor de voorwaarden van Makro Pro eenzijdig en op elk moment te wijzigen of het programma in zijn geheel te beëindigen. Makro zal de Deelnemer hierover informeren via www.makro.nl of via het opgegeven emailadres van de Deelnemer. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande voorwaarden. De laatste versie van de voorwaarden is beschikbaar op www.makro.nl.
2.3 Makro is niet aansprakelijk voor schade of verliezen als gevolg van het verloren gaan van niet ingewisselde Pro punten en kortingen op het moment dat het programma eindigt.
2.4 Kortingen en Pro punten zijn niet inwisselbaar voor contanten en zijn niet overdraagbaar.
2.5 Makro is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik van de Makro-pas bijvoorbeeld het frauduleus inwisselen of verkrijgen van korting met behulp van een Makro-pas. Indien er met de Makro-pas fraude wordt gepleegd of het vermoeden daarvan bestaat, kan Makro de pas onmiddellijk blokkeren en behoudt zij zich het recht voor om aangifte te doen van de betreffende fraude. Fraude leidt tot onmiddellijke uitsluiting en het verval van de gespaarde Punten en/of Directe korting.
2.6 Makro is niet aansprakelijk voor het niet (direct) kunnen nakomen van haar verplichtingen in het kader van Makro Pro door overmachtssituaties.
2.7 De Deelnemer aan Makro Pro is aansprakelijk voor de betaling van alle kosten, belastingen, en de naleving van verplichtingen van welke aard dan ook die voortvloeien uit de ontvangst of het gebruik van voordelen, bonussen en kortingen die Deelnemer verkrijgt in het kader van deelname aan Makro Pro.
2.8 Voor zover in deze voorwaarden ter zake van bepaalde situaties niet is
voorzien, zal Makro over deze gevallen beslissen.
2.9 Op deze voorwaarden en deelname aan Makro Pro is Nederlands recht van toepassing.

3. Registratie en deelname
3.1 Deelname aan Makro Pro is vrijwillig en beschikbaar voor alle Klanten van Makro.
3.2 Door registratie voor Makro Pro vervalt deelname aan het Gold Card programma en daaraan gekoppelde individuele bonusafspraken.
3.3 Deelname is enkel mogelijk op Klantniveau, pashouders kunnen zich niet afzonderlijk registreren voor Makro Pro. Registratie van de Klant voor Makro Pro dient te worden verricht door een beslissingsbevoegde pashouder.
3.4 Deelname aan Makro Pro is uitgesloten indien voor een Klant individuele prijsafspraken gelden. Hieronder vallen ook klant specifieke prijzen of klant gebonden afwijkingen van de geldende prijzen.
3.5 Afhankelijk van de besteding van de Klant in een kwartaal worden
Kwalificatiepunten toegekend. Bij elke bruto bestede euro wordt 1 Kwalificatiepunt toegekend. De Kwalificatiepunten zijn de punten die meetellen voor het behalen van een nieuwe Makro Pro Status. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de Status. Vanaf 30 juni 2021 blijft de Makro Pro status per kwartaal ongewijzigd. Het is tot 30 september 2021 mogelijk om te sparen voor Pro Punten. Vanaf 1 oktober 2021 tot uiterlijk 31 december 2021 kunnen de Pro Punten omgewisseld worden op een door Makro bepaalde wijze.
3.5 Afhankelijk van de Status in het programma (Silver, Gold of Platinum) spaart de Deelnemer besteedbare Pro punten, welke zijn in te wisselen voor kortingen, of (in het geval van de Status Gold of Platinum) kan de Deelnemer kiezen voor Directe korting. Pro punten kunnen enkel worden ingewisseld door de Hoofdpashouder. Directe korting, indien van toepassing, wordt automatisch verrekend op aankopen van alle pashouders.
Deelnemers met de Status Blue sparen alleen Kwalificatiepunten.
3.6 Een verworven Status in het programma is 12 maanden geldig. Een Deelnemer kan gedurende die 12 maanden niet zakken in Status. Een Deelnemer kan ieder kwartaal stijgen in Status. Op het moment dat de Status in een kwartaal gelijk blijft of stijgt (op basis van het verworven aantal Kwalificatiepunten) begint de geldigheidstermijn van 12 maanden opnieuw te lopen. Bijvoorbeeld: Deelnemer heeft in kwartaal 1 Status Silver en verdient in kwartaal 2 opnieuw het minimum aantal kwalificatiepunten voor de Status Silver, dan begint de termijn van 12 maanden opnieuw bij het begin van kwartaal 2.
3.7 Makro Pro is alleen geldig op aankopen bij vestigingen en horeca bezorgservice van Makro in Nederland. De volgende goederen zijn uitgesloten van Makro Pro, zowel voor het verkrijgen van een Status (Kwalificatiepunten) als voor het sparen en inwisselen van Pro punten en Directe korting: tabak, alcoholische dranken, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar/babyvoeding, beltegoed, waardebonnen en cadeaubonnen, kerstpakketten, boeken, betaald en uit te keren emballage en statiegeld, benzine, aankopen bij restaurant, foodcourt of het netwerkplein en aankopen die niet met een Makro-pas verricht worden. Makro heeft tevens het recht zonder voorafgaande kennisgeving de aankoop van bulkgoederen uit te sluiten van Makro Pro indien de Klant op die bulkaankoop enige vorm van korting of voordeel heeft verkregen. Onder bulkaankoop wordt in dit geval verstaan een volumeaankoop van een uniek artikel welke zonder korting een minimale waarde van 3.500 EUR (ex btw) vertegenwoordigt.
3.8 Op aankopen via onze horeca bezorgservice kan alleen gebruik worden gemaakt van Directe korting, er kunnen geen Pro punten ingewisseld worden.
3.9 Pro punten kunnen bij de kassa worden ingezet als korting op het bruto factuurbedrag (inclusief btw). Pro punten kunnen maximaal tot het bruto factuurbedrag worden ingewisseld. Directe korting wordt automatisch verrekend op het netto factuurbedrag (exclusief btw).
3.10 Pro punten opgebouwd in Makro Pro tot en met 31 december 2020 verlopen op de laatste dag van het jaar volgend op het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld: in het kalenderjaar 2020 verzamelde punten vervallen op 31 december 2021. Pro punten opgebouwd in Makro Pro in 2021 verlopen in hetzelfde jaar als waarin ze zijn opgebouwd namelijk op 31 december 2021.
3.11 Kwalificatiepunten en Pro Punten komen te vervallen op het moment dat de Deelnemer zich uitschrijft voor Makro Pro.

4. Verwerking van persoonsgegevens
4.1 Door registratie voor Makro Pro geef je Makro toestemming om de klantgegevens (Kvk nummer, (bedrijfs)naam, adresgegevens, telefoonnummer(s),emailadres en pasnummers, inclusief naam, telefoonnummer(s), emailadres en pasnummer van de Hoofdpashouder) en aankoopgegevens (welke producten er worden aangekocht en voor welk bedrag, op welk moment (datum/tijd) en bij welke vestiging) op zowel klantniveau als pasniveau te gebruiken ten behoeve van Makro Pro. Deze gegevens gebruiken wij om je over Makro Pro te informeren, je op de hoogte te houden van de Status in Makro Pro (Blue, Silver, Gold, Platinum), punten en kortingen toe te kennen, punten in te laten wisselen, je op de hoogte te houden van extra spaar- en inwisselmogelijkheden en om je voorkeuren en instellingen voor deelname te kunnen laten beheren in Makro Pro.

5. Contact en verlies, diefstal, beschadiging
5.1 Het Makro Customer Service Center is als volgt bereikbaar:
Telefonisch: 0900 - 20 25 300 (gebruikelijke belkosten). Maandag t/m vrijdag 09.00 - 21.00 uur, zaterdag 09.00 - 17.00 uur en zondag 11.00 - 16.00 uur.
Per post: Makro Customer Service Center, Postbus 159, 2290 AD Wateringen.
5.2 Indien een pashouder zijn Makro-pas verliest of indien deze wordt gestolen of beschadigd, dient dit onmiddellijk bij de klantenservice van Makro te worden gemeld.