LEGAL NOTICE (DISCLAIMER)

Deze website van Metro Cash & Carry Nederland B.V., met uitzondering van het subdomein https://www.makro.nl/marketplace, waaronder de werkmaatschappij Makro Zelfbedieningsgroothandel valt; nu verder Makro te noemen, dient uitsluitend informatiedoeleinden. Makro besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Makro behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Deze website van Makro behelst generlei aanbod van Makro aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan Makro tot het aangaan van welke overeen-komst of welke verbintenis dan ook. Noch door het inloggen op deze website van Makro noch door het anderszins gebruikmaken van deze website van Makro ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Makro.

Makro aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Makro aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Makro of anderszins gebruikmaakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

De website van Makro is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Makro. Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Makro in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

Het KvK-nummer van Makro is: 33166133.