PRIVACY VERKLARING VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE SOCIAL MEDIA KANALEN

Laatste update: 24 september 2021

INLEIDING

Dit is de privacyverklaring van Metro Cash & Carry B.V (hierna “Makro” of “wij”) met betrekking tot Makro’s social media kanalen. Makro is gevestigd in Amsterdam-Duivendrecht aan De Flinesstraat 9. Het Kamer van Koophandelnummer van Makro is: 33166133. Makro is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vind je informatie over welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe we dergelijke gegevens verwerken bij het gebruik van onze sociale-mediakanalen en het ontvangen van de diensten en functies van de kanalen.

Zowel Makro als de platformaanbieder van het betreffende social media kanaal zijn verantwoordelijk voor de hieronder beschreven gegevensverwerking. Voor individuele gegevensverwerking (bijv. Facebook Insights) zijn de respectievelijke platformaanbieder en wij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (Art. 26 AVG).

Wij zijn actief op de volgende social media kanalen:
• Facebook: https://nl-nl.facebook.com/makro.Ned/
• Twitter: https://twitter.com/makronederland
• Youtube: https://www.youtube.com/user/MakroNederland
• Linkedin: https://nl.linkedin.com/company/makro-nederland
• Instagram: https://www.instagram.com/makronl/

Je kunt altijd contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming via privacy@makro.nl. De contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming van bovenstaande platforms vind je hieronder:
• Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
• Twitter: https://twitter.com/en/privacy
• YouTube: https://www.youtube.com/intl/en-GB/about/policies/#community-guidelines
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
• Instagram: https://help.instagram.com/402411646841720

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Als je contact met ons opneemt
Als je contact met ons opneemt, gebruiken wij jouw naam en verdere door jou verstrekte gegevens om je vraag te beantwoorden. In sommige gevallen communiceren we via het kanaal. Als je ons een vraag stuurt via het social media kanaal, kunnen we je, afhankelijk van het antwoord, ook doorverwijzen naar andere, beveiligde communicatiekanalen die de vertrouwelijkheid van de communicatie borgen. Uiteraard kun je vragen over de verwerking van persoonsgegevens altijd stellen via onze bovengenoemde contactmogelijkheden. Na verwerking van je vraag, verwijderen wij je vraag en alle gerelateerde informatie, tenzij wij de informatie nodig hebben om onze gerechtvaardigde belangen na te streven of er wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren. Wij gaan ervan uit dat de vraag is afgehandeld als uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de betreffende kwestie is opgehelderd. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 par. 1 zin 1 sub b) AVG.

Als je community-functies gebruikt
Je kunt kiezen uit verschillende community-functies die we aanbieden op onze sociale media kanalen om met andere gebruikers te communiceren, zoals het plaatsen van een reactie op ons prikbord, het achterlaten van een reactie en het ‘liken’ of delen van een bericht. Houd er rekening mee dat onze sociale-mediakanalen openbaar toegankelijk zijn en dat alle persoonlijke informatie die je daarop publiceert, door anderen kan worden bekeken. We hebben geen controle over hoe andere gebruikers van onze sociale media kanalen deze informatie gebruiken. Wij verwerken alle gegevens die je aanlevert voor de community-functies, om zo de juiste werking van deze functies te waarborgen. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om de community functies te gebruiken. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 zin 1 b) AVG, of art. 6 lid 1 zin 1 f) AVG wanneer Makro een gerechtvaardigd belang heeft, om het gebruik van onze community functies zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te maken. Inhoud die in community functies wordt geplaatst kan voor onbeperkte tijd worden opgeslagen. Als je op enig moment inhoud wilt laten verwijderen, stuur ons dan een bericht naar socialmedia@makro.nl.

Sweepstakes en andere wedstrijden
Van tijd tot tijd bieden we sweepstakes en andere wedstrijden aan op onze social media kanalen. Als je wilt deelnemen, zullen we de door jou verstrekte gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, Makro-klantnummer) gebruiken voor het uitvoeren van de sweepstake of wedstrijd, met name voor de kennisgeving van de winnaars. Je gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit nodig is voor het verwerken van de sweepstake of prijsvraag (bijvoorbeeld voor de uitreiking van de prijs). Als je je toestemming hebt gegeven tijdens de sweepstake of wedstrijd, kun je deze toestemming op elk moment intrekken met toekomstige werking. Houd er rekening mee dat je op sommige social media kanalen ook rechtstreeks op het openbaar toegankelijke platform kunt deelnemen. Indien je handelt onder een duidelijke naam of herkenbaar bent via foto's in je profiel, dan kunnen andere gebruikers van dat platform je identificeren zonder dat wij daar iets aan kunnen doen. Na afloop van de sweepstake of wedstrijd zullen we de gegevens zonder onnodige vertraging verwijderen, tenzij we het recht hebben om bepaalde gegevens te verwerken na het einde van de sweepstake of wedstrijd in verband met jouw deelname of op grond van jouw toestemming. Je kunt aanvullende informatie vinden in de deelnamevoorwaarden voor de respectievelijke sweepstake of wedstrijd, indien die er zijn. De verwerking van gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 zin 1 sub b) AVG), of, indien je ons toestemming hebt gegeven, op Art. 6 par. 1 zin 1 sub a) AVG.

Uitnodiging voor evenementen
Van tijd tot tijd kondigen we evenementen aan op onze sociale media kanalen waarvoor je je kunt registreren. Bij het online inschrijven voor evenementen kunnen de volgende gegevens worden verzameld: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en Makro-klantnummer. Deze gegevens zijn nodig om evenementregistraties te verwerken en om klantinformatie te verzamelen. De rechtsgrond voor deze verwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 zin 1 sub b) AVG. Als tijdens de registratie een toestemmingsverklaring is vereist, is de verwerking gebaseerd op art. 6 par. 1 zin 1 sub a) AVG. De verzamelde gegevens worden verwijderd nadat het evenement is voltooid, tenzij we de informatie nodig hebben om onze gerechtvaardigde belangen na te streven of er wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren.

Doorgifte van persoonsgegevens
In sommige gevallen delen we jouw gegevens op ons respectieve social media kanaal, als dit een functie is van het social media kanaal en we met jou communiceren via dit kanaal. De ontvanger van de gegevens is in de eerste plaats het betreffende social media kanaal, waar jouw gegevens voor eigen doeleinden van het betreffende kanaal en onder verantwoordelijkheid van het betreffende kanaal aan derden kan worden doorgegeven. Publicaties op het social media kanaal worden ontvangen door het publiek – in potentie iedereen. Wij willen je erop wijzen dat als gegevens worden verwerkt door de platformaanbieders, jouw persoonlijke gegevens buiten het gebied van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's met zich meebrengen, omdat het de handhaving van jouw rechten kan bemoeilijken. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de betreffende platformaanbieder. We geven geen gegevens door aan derde landen buiten de EU/EER of aan een internationale organisatie, tenzij er passende waarborgen zijn genomen in de zin van de AVG.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de platformaanbieder
Wij willen je erop wijzen dat je op eigen verantwoordelijkheid gebruik maakt van het social media kanaal en de functies daarvan. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van interactieve functies (bijvoorbeeld delen, liken). Makro heeft geen invloed op het type en de omvang van de gegevens die door de betreffende platformaanbieder worden verwerkt, het type verwerking en gebruik of de overdracht van deze gegevens aan derden. We hebben ook geen effectieve controlemiddelen op dit gebied. De IT-infrastructuur wordt beheerd door de betreffende platformaanbieder. Deze hebben hun eigen privacybeleid en een eigen relatie met jou (mits je een geregistreerde gebruiker bent). Als je vragen hebt over de verwerking van jouw gegevens in het kader van het gebruik van je gebruikersprofiel, neem dan contact op met de platformaanbieder. Meer informatie over gegevensverwerking door platformaanbieders vind je in het privacybeleid van de betreffende platformaanbieder (zie hierboven).

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken
Voor de webtrackingmethoden die door de respectievelijke platformaanbieders worden gebruikt, treden de platformaanbieder en wij op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van art. 26 AVG. De webtracking kan ook worden uitgevoerd zonder dat je bent ingelogd of geregistreerd op het sociale mediaplatform. We kunnen de webtrackingmethoden van het sociale mediaplatform nauwelijks beïnvloeden en niet uitschakelen. We ontvangen alleen geanonimiseerde statistieken - daarom hebben we geen toegang tot persoonlijke gegevens die worden verwerkt door de platformaanbieder. De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij het optimaliseren van ons socialemediakanaal (Art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG). De mogelijkheden om je rechten uit te oefenen om deze webtrackingmethoden te stoppen, vind je in de hierboven vermelde gegevensbeschermingsverklaringen van de platformaanbieders.

 

JOUW RECHTEN

Als betrokkene kun je op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming op de hierboven genoemde contactdata om jouw rechten volgens de AVG uit te oefenen. Wij zullen je verzoek (bijvoorbeeld verzoek om informatie of bezwaar) dan zelf controleren of indien nodig doorsturen naar de betreffende platformaanbieder, als je verzoek ziet op gegevensverwerking door de platformaanbieder.

Een overzicht van jouw rechten vind je in onze algemene privacyverklaring.

 

WIJZIGINGEN

Als gevolg van mogelijke wijzigingen in de hierboven beschreven gegevensverwerking of in de wetten die daarop van toepassing zijn, kan het nodig zijn om dit privacybeleid aan te passen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Voor zover de wijzigingen gevolgen hebben voor een verwerking op basis van jouw toestemming, zullen wij je zo nodig om een nieuwe toestemming vragen.