ONZE BEDRIJFSPRINCIPES

Onze bedrijfsprincipes zijn een belangrijk onderdeel van onze compliance-cultuur. Het naleven ervan maakt deel uit van ons zelfbeeld en ook van onze belofte aan onze klanten.

Become a Customer

Compliance bij makro

Compliance is eerst en vooral een kwestie van een goede bedrijfscultuur. Alleen samen kunnen we die met leven vullen.

Onze compliance-waarden en de bedrijfsprincipes van Makro helpen ons in onze dagelijkse activiteiten om

  • de belangen van onze klanten en Makro te beschermen
  • een aantrekkelijke werkgever te zijn,
  • de onderneming en haar medewerkers te beschermen tegen schade.

Er kunnen omstandigheden zijn waarin het beter is om een gesprek te voeren buiten de directe omgeving. 

In deze gevallen kunnen incidenten ook worden gemeld via ons klokkenluidersysteem. Elke individuele melding zal naar behoren worden onderzocht. De klokkenluider zal geen nadelige behandeling ondervinden vanwege een te goeder trouw gedane melding. En: Wij beschermen uiteraard ook getroffen collega's tegen onterechte beschuldigingen.

Er is een gestructureerde en begrijpelijke procedure voor alle relevante gevallen. Een comité met vertegenwoordigers van Compliance, HR, Legal en Internal Audit zorgt ervoor dat elke melding eerlijk wordt behandeld en consequent wordt afgehandeld.

naleving

1. Persoonlijke en zakelijke belangen houden wij strikt gescheiden

Werken voor Makro betekent dat we Makro
en haar belangen vertegenwoordigen. Privé en zakelijke aangelegenheden dienen altijd strikt gescheiden te zijn. Makro heeft jou onverdeelde loyaliteit en toegewijde inzet nodig ten voordele van onze klanten. Er is geen plaats voor belangenverstrengeling. In het geval van twijfel contacteer je leidinggevende of de Compliance Officer.

2. Wij bieden niemand ongepast voordeel aan

Het volgende is altijd van toepassing als je te maken hebt met zakelijke leveranciers en de autoriteiten: Wij bieden niemand ongepast voordeel aan en wij voorkomen zelfs maar de schijn van omkoping. Hetgeen we wel aanbieden is eerlijk en is gebaseerd op een zakelijke prestatie. We volgen altijd de wet, zeker als we te maken hebben met de autoriteiten. In het geval we een voordeel willen aanbieden dat mogelijk verkeerd kan worden geïnterpreteerd, bepreken we dit eerst met onze leidinggevende of de Compliance Officer.

Wat is aanvaardbaar?
  • Geschenken met een symbolische of lage waarde.
  • Uitnodigingen van zakenrelaties voor een zakenlunch of zakendiner in een aanvaardbare omgeving.
  • En natuurlijk: stevige concurrentie op prijs en een overtuigend aanbod van producten en diensten aan onze klanten.

3. Wij gebruiken onze positie niet voor persoonlijk voordeel

Wij werken samen met duizenden zakenrelaties. Het is belangrijk dat we bij de selectie van zakenrelaties geen persoonlijke voordelen accepteren of daar om verzoeken. Bij het selectieproces ligt de focus op het belang van onze klanten en ons bedrijf. We vermijden ook alle activiteiten die als omkoping gezien kunnen worden. In geval van twijfel nemen we contact op met de Compliance Officer.

Wat is aanvaardbaar?

  • Uitnodigingen voor zakelijke evenementen, zoals de lancering van een product.
  • Geschenken met een symbolische en/of lage waarde.
  • Uitnodigingen van zakenrelaties voor een zakenlunch of zakendiner in een aanvaardbare omgeving.

4. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie van het bedrijf

Veel van de informatie die we gebruiken om tot het beste aanbodvoor onze klanten te komen, is vertrouwelijk. We gaan zorgvuldig om met het delen van informatie en beoordelen vooraf met wie we informatie delen, zodat vertrouwelijke informatie niet in de verkeerde handen valt.

Buiten de normale bedrijfsprocessen om, delen we geen informatie of documenten van het bedrijf met externe partijen. Verzoeken om informatie leiden we door naar de afdelingen binnen Makro die daarvoor verantwoordelijk zijn.

Informatie die al openbaar is gepubliceerd of publiekelijk is bevestigd door Makro of de Makro Groep is natuurlijk niet vertrouwelijk.

5. Wij respecteren de regels van eerlijke concurrentie

Concurrentie helpt ons om de beste aanbiedingen te doen aan onze klanten. Daarom houden wij ons strikt aan de mededingingswetgeving. In de praktijk betekent dit: Wij bespreken geen vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie met onze concurrenten, zoals in- en verkoopprijzen, bedrijfskosten en klanten. Wij maken geen afspraken met concurrenten over verkoopprijzen. Wij zorgen er voor dat we geen informatie verkrijgen over onze concurrenten van onze leveranciers.

6. Wij behandelen iedereen gelijk

Discriminatie is niet toegestaan. Binnen Makro behandelen we iedereen met respect en beschermen we onze medewerkers tegen iedere vorm van discriminatie, met name op grond van hun afkomst, religie, ethnische achtergrond, leeftijd, sexuele geaardheid en identiteit, geslacht of handicap. Binnen ons bedrijf is er geen plek voor enige vorm van intimidatie, zoals pesten of sexuele intimidatie.

7. Wij zijn een eerlijke werkgever

Onze werknemers zijn belangrijk voor ons! Daarom hebben we en bouwen we continu aan goede en eerlijke arbeidsomstandigheden. Dat betekent natuurlijk dat we ons houden aan de regels die zien op het arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden. Dit betekent ook dat we ons houden aan de nationale wetgeving in de landen waar we opereren. Zo staat het werknemers zich bijvoorbeeld vrij om zich te verenigen onder de nationale wetgeving.

8. Wij houden ons aan het geldende recht

Het klinkt eenvoudig, maar het is enorm belangrijk: Wij werken altijd volgens de geldende wet- en regelgeving en de richtlijnen die gelden binnen ons bedrijf. We nemen hiervoor persoonlijk verantwoordelijkheid. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat we goed geïnformeerd zijn over belangrijke wettelijke regels, dat we op de hoogte zijn en blijven van de actuele richtlijnen binnen het bedrijf en deelnemen aan trainingen op dit gebied. In geval van twijfel, nemen we contact op met de afdeling Legal of de Compliance Officer.

GEDRAGSCODE VOOR HANDELSPARTNERS
De Makro Gedragscode voor zakenpartners bevat de essentiële basisprincipes op het gebied van milieu, sociale zaken en bedrijfsethiek waarvan wij verwachten dat onze partners ze in hun dagelijkse samenwerking naleven.
Downloaden